Kalendarium sprawy Romaulda Szeremietiewa

Kalendarium sprawy Romualda Szeremietiewa

(uwaga: prokuratura prowadziła dwa postępowania i są dwa akty oskarżenie, dlatego w kalendarium postępowania noszą numery 1 i 2)

09.07.2001

Prok. Mariusz Pieczek del. do Prok. Okręg. w W-wie
Postanowienie o wszczęciu śledztwa
sprawa V DS. 203/01
„śledztwo w sprawie” po zapoznaniu się z treścią art. zamieszczonego w „Rzeczpospolitej” 7-8.07.01. autorstwa Bertolda Kittela i Anny Marszałek.

09.07.2001

Dzienniki – ukazują się artykuły:
Gazeta Wyborcza „W cieniu podejrzeń”,
Życie „Prokurator w MON”,
Trybuna „Łapówki na zamówienie”,
Super Express „MON wciąż milczy”,
Życie Warszawy „Szeremietiew na muszce”.

11.07.2001

Urząd Skarbowy w Piasecznie wszczyna postępowanie p-ko małżonkom Szeremietiew o ujawnienie dochodów pochodzących z nieustalonych źródeł i prawidłowość zapłaconych podatków w latach 1996-2000.

10.11.2001 [1]

Decyzja Millera przekazana min. Piwnik o wszczęciu sprawy p-ko RSZ
Sprawa Ap II Ds. 2/01
Prok. Ludmiła Gaertig
Postanowienie o przedstawieniu zarzutów RSZ o ujawnienie tajemnicy osobie niepowołanej
Art. 231 par. 1 kk w zb z art. 265 par. 1 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk.

04.12.2001

Urząd Skarbowy w Piasecznie wydaje decyzję, że małżonkowie Szeremietiew prawidłowo zapłacili podatki od dochodów w latach 1996-2000.

26.03.2002

Urząd Skarbowy w Piasecznie wydaje decyzję, że małżonkowie Szeremietiew posiadają pełne pokrycie wydatków w okresie 1999-2000 w legalnie uzyskanych dochodach.

06.2002

W min. Sprawiedliwości odpowiedzialny za doprowadzenie do oskarżenia podejrzanego RSZ Prok. Zygmunt Kapusta działający pod nadzorem Prok. krajowego Karola Napierskiego.

10.06.2002 [1]

Prok. Ludmiła Gaertig wydaje postanowienie o uzupełnieniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów RSZ.
1. płatna protekcja wobec dyr. WZL 2 w Bydgoszczy 9 art. 231 par. 1 i 2 kk w zb. z art. 230 kk w zw. z art. 11 kk),
2. przekroczenie uprawnień przy zakupie centralek telefonicznych (Art. 231 par. 1 kk).

07.08.2002 [2]

Sprawa Ap II Ds. 12/02
Prok. Elżbieta Grześkiewicz wydaje postanowienie o wyłączeniu do odrębnego postępowania sprawy Fundacji Niepodległości Polski
– podejrzani: Zb. Farmus i R.Sz. o sfałszowanie podpisów na dokumentach FNP (art. 270 par. 1 kk. na podstawie art. 322 par. 1 i par. ? kk.) i defraudację 70 tys. PLN (art. 284 par. 2 kk. w zw. z art. 12 kk.)

09.08.2002 [1]

Potwierdzenie z kancelarii premiera Millera przekazane min. sprawiedliwości o konieczności wszczęcia odrębnej (obok śledztwa p-ko Farmusowi)j sprawy p-ko RSZ
Prok. Ludmiła Gaertig wydaje postanowienie o wyłączeniu materiałów do odrębnego postępowania ze sprawy Ap II Ds. 2/01 przeciwko Farmusowi do sprawy RSZ Ap II 13/02.

09.04.2003 [1]

Zmiana prokuratora, Prok. Gaertig „uciekła” ze sprawy.
Postępowanie prowadzi prok. Wanda Marciniak. Wydaje postanowienie o powołaniu biegłego (nie jest nim biegły sądowy?) dla ustalenia wartości sam. osob. Lancia. Biegły stwierdza, że samochód RSZ kupił „taniej” o 60 tys. PLN.

06.05.2003 [1]

Prok. Wanda Marciniak wydaje postanowienie o wyłączeniu materiałów od odrębnego śledztwa w sprawie nacisków WSI na świadków w celu złożenia zeznań obciążających RSZ.
Prok. Wojskowa postępowanie to umorzyła wobec „niemożności ustalenia prawdy” bowiem jeden z podejrzanych, oficer WSI, zniszczył dowody.

13.06.2003 [1]

Prok. Wanda Marciniak wydaje postanowienie o uzupełnieniu zarzutów wobec RSZ.
1. ingerencja w przebieg przetargu na sam. osob. (art. 231 par. 1 kk)
2. zbyt tanie kupno samochodu Lancia (art. 228 par. 1 kk)

13.06.2003 [1]

Prok. Wanda Marciniak zawiadamia RSz o terminie zapoznawania się z aktami (od 30.06.03) i terminie konfrontacji z Tadeuszem Kasprzakiem (3.07.03).
Konfrontacja nie doszła do skutku i nigdy nie odbyła się.

26.06.2003 [1]

Prok. Wanda Marciniak wydaje postanowienie o wyłączeniu materiałów od odrębnego śledztwa dot. zakupu centralek telefonicznych – podejrzany gen. Wojciechowski.
Prokuratura wojskowa umorzyła postępowanie wobec braku znamion przestępstwa.

10.09.2003 [1]

Prok. Marciniak zwolniła się z pracy w prokuraturze pojąc jako powód naciski przełożonych w sprawie prowadzonych przez nią śledztw.
Postępowanie przejmuje prok. Jerzy Mierzewski i wydaje postanowienie o zamknięciu śledztwa w sprawie Ap II Ds. 13/02

19.09.2003 [1]

Prok. Jerzy Mierzewski wydaje postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie zakupu sam. osob. Lancia.
Następnie akta sprawy, z którymi zaczął zapoznawać się RSz, zostały zabrane z prokuratury apelacyjnej do Zastępcy Prokuratora Generalnego Prok. Kazimierza Olejnika.

24.10.2003 [1]

Prok. Jerzy Mierzewski zawiadamia RSz o postanowieniu Prokuratora Generalnego z dnia 22.10.03. (podpisał Prok. Olejnik) o uchyleniu postanowienia o zakończeniu śledztwa i poleceniu przywrócenia zarzutu dot. zakupu sam. Lancia (ten sam biegły raz jeszcze potwierdza „tańszy” zakup samochodu, ale tym razem zmniejsza kwotę do 40 tys. PLN?).

29.01.2004 [2]

Zmiana prokuratora, sprawę prowadzi prok. Monika Przybysz

11.03.2004

Prok. Mierzewski zostaje odsunięty od sprawy po umorzeniu zarzutu w sprawie Lancii.
Postępowanie prowadzi prok. Barbara Ciuka, która zawiadamia RSz o terminie zaznajamiania się z aktami sprawy (na 19.03.04).

18.03.2004 [1]

Prok. Barbara Ciuka wydaje postanowienie o zmianie terminu zaznajamiania się z aktami sprawy (na 23.03.04).

31.03.2004

Prok. Barbara Ciuka postanawia o wyłączeniu materiałów związanych z RSz od odrębnego śledztwa, a dot. nieprawidłowości w zakresie dostaw oprogramowania, wyboru firmy obsługującej zakup samolotu, dostaw akumulatorów, przekazania pieniędzy na kampanię wyborczą w 1997 r.
Postępowania te zostały następnie umorzone wobec braku znamion popełnienia przestępstwa.

31.03.2004 [1]

Prok. Barbara Ciuka wydaje postanowienie o oddaleniu wszystkich wniosków dowodowych obrony w tym wskazujących, że w aktach sprawy nie ma dokumentów na które powołuje się prokuratura i podważających kompetencje biegłego oceniającego wartość sam. Lancia.

31.03.2004 [1]

Prok. Barbara Ciuka wydaje postanowienie o zamknięciu śledztwa w sprawie Ap II Ds. 13/02

31.03.2004 [2]

Prok. Monika Przybysz wydaje postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie podrobienia podpisów wobec nie ustalenia sprawców czynu (art. 270 par. 1 kk. na podstawie art. 322 par. 1 i par. ? kk.).

23.04.2004 [1]

Prok. Barbara Ciuka kieruje akt oskarżenia p-ko RSZ do sądu. O godz. 15:00 o fakcie tym informuje prokuratura na specjalnie zwołanej konferencji prasowej. RSz dowiaduje się o skierowaniu aktu oskarżenia z dziennika TV.

28.06.2004 [2]

Prok. Monika Przybysz kieruje aktu oskarżenia w sprawie Fundacji Niepodległości Polski
– oskarżeni Zb. Farmus i R.Sz. o defraudację 70 tys. PLN (art. 284 par. 2 kk. w zw. z art. 12 kk.).
Jednocześnie prok. Przybysz odrzuciła wnioski dowodowe obrony – nie chciała sprawdzać na co została wydana zakwestionowana suma pieniędzy.

26.07.2004 [1]

Wniosek RSZ do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia VII Wydział Karny o umorzenie postępowania karnego wobec braku popełnienia czynów zabronionych.
Wniosek został rozpatrzony dopiero do 21.09.2005.

28.07.2004 [1]

Postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia o zwróceniu się do Sądu Apelacyjnego, aby sprawę rozpatrywał Sąd Okręgowy.

13.09.2004 [1]

Zawiadomienie Sadu Apelacyjnego o nieuwzględnieniu wniosku Sądu Rejonowego.

13.09.2004 [2]

Sąd Rejonowy Warszawa Śródmieście
Obrońca RSz składa wniosek o umorzenie postępowania wobec braku znamion popełnienia czynów zabronionych przez prawo. Wniosek nie został rozpatrzony.

27.09.2004 [2]

Sąd Rejonowy Warszawa Śródmieście
Obrońca składa odnalezione oryginały rachunków Fundacji wystawionych w okresie objętym aktem oskarżenia opiewające na kwotę ponad 80 tys. PLN. Brak reakcji Sądu.

12.09.2005 [1]

Sąd Rejonowy samoistnie wydaje postanowienie o utajnieniu postępowania „ze względu na ważny interes państwa”.

21.09.2005 [1]

Odbywa się jedno posiedzenie sądu (przewodniczy asesor Iwona Konopka, w składzie są jeszcze dwie ławniczki), na którym odrzucono wnioski RSZ o umorzenie i wyznaczono następną rozprawę na 20.10.05. Posiedzenia sądu mają się odbywać w cyklu dwa w miesiącu (w tym trybie przesłuchanie wszystkich 74 świadków oskarżenia to 2,5 roku). Możliwy koniec postępowania i wyrok to 2009 pocz. 2010 r.
W sprawie pojawia się kolejny, piąty prokurator Marcin Ejslert

03.2006

Red. Stanisław Remuszko przesyła tekst swojego artykułu „Dług honorowy” do marszałków Sejmu i Senatu oraz licznych parlamentarzystów. Kilku z nich zapewnia nadawcę listu, że zainteresuje się podniesioną sprawą.
Klub „prawica.net” rozpoczyna akcję zbierania podpisów pod listem do ministra Sprawiedliwości o odtajnienie procesu RSz i przyspieszenie procedury orzekania w tej sprawie. Setki osób, także z zagranicy, wspierają tę akcję. List zostaje przekazany min. Ziobro. Podobne inicjatywy podejmują także działacze samorządowi i związkowcy z NSZZ „Solidarność” m.in. z Radomia i Wołomina.
Pisma w tej sprawie kierowane są też do Prezydenta RP, premiera, ministrów i parlamentarzystów.

22.03.2006

RSz zaproszony przez red. Sylwestra Latkowskiego występuje w programie „Konfrontacja” TVP2. pt. „Sprawa Szeremietiewa”.
Wkrótce po tym program na polecenie prezesa TVP Bronisława Wildstaina zostaje zlikwidowany.

31.03.2006

Red. Anna Marszałek na łamach „Rzeczpospolitej” pisze o ”drugim” akcie oskarżenie p-ko Szeremietiewowi.
R. Szeremietiew kieruje pismo do min. Ziobro z prośbą o wyjaśnienie dlaczego sąd nie rozpatruje tej sprawy.

19.09.2006 [2]

Sąd Rejonowy Warszawa Śródmieście
Sprawa. Sygn. akt V K 887/04
Sędzia SR Adam Grzejszczak wystąpił do sądu apelacyjnego z wnioskiem, aby sprawę rozpatrywał sąd okręgowy. Napisano w uzasadnieniu: ”Ewentualne rozstrzygnięcie będzie bowiem mogło mieć następstwa polityczne i to zarówno odnośnie osoby oskarżonych, jak też odnośnie, obowiązującego w danym momencie układu politycznego”. Wniosek nie został uwzględniony.

30.10.2006 [2]

Sąd Rejonowy Warszawa Śródmieście
Sprawa. Sygn. akt V K 887/04
Na posiedzeniu niejawnym sędzia SR Adam Grzejszczak odrzuca wniosek RSz i Z. Farmusa od umorzenie postępowania. Nie wyznaczono terminu rozpoczęcia procesu.

18.12.2006

Sąd rejonowy wydaje wyrok uniewinniający Z. Farmusa od zarzutów korupcyjnych. Prokuratura zarzucała mu, że jesienią 1998 r. i w lipcu 2000 r. żądał 150 tys. dolarów łapówek od przedstawicieli firm uczestniczących w przetargach zbrojeniowych, a od jednego z nich przyjął 20 tys. dolarów. Sąd go uniewinnił.
Jednocześnie skazał na 2,5 roku więzienia za „bezprawny dostęp i ujawnianie tajemnicy państwowej”, tym samym „zalegalizował” jego wcześniejsze aresztowanie – Farmus 2,5 roku spędził w areszcie.
Zapowiadane przez obronę odwołanie od skazującej części wyroku nie zostało złożone bowiem sąd nie sporządził, jak dotąd (marzec 2007) pisemnego uzasadnienia wyroku.

12.2006 [1]

Z zaplanowanych ośmiu rozpraw odbywa się jedna. Przewodnicząca składu sądzącego asesor Konopka udaje się na zwolnienie ze względu na stan brzemienny. Proces zostaje przerwany. Termin wznowienia postępowania nieznany.

24.10.2008 [1]

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia ogłasza wyrok uniewinniający Romualda Szeremietiewa i współoskarżonych Małgorzatę Sadowską i Krzysztofa Strykiera z zarzutów korupcyjnych i obciąża kosztami postępowania Skarb Państwa.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Romuald Szeremietiew.          Wojsko polskie, MON, Minister Obrony Narodowej